Skip to content

De grote bevraging: wat de Turnhoutenaar écht denkt

De grote bevraging: wat de Turnhoutenaar écht denkt

De Grote Bevraging: een unieke stadsdialoog met 1.000 Turnhoutenaren

In september startte de PVDA met de grootste bevraging uit de geschiedenis van Turnhout. Vijf maanden lang trokken tientallen vrijwilligers van de linkse partij door het herfst- en winterweer de straat op om een veertigtal programmapunten voor te leggen aan meer dan 1000 mensen. De resultaten van deze Grote Bevraging geven een unieke blik op hoe de Binken naar hun stad kijken.

Maar liefst 1.031 Turnhoutenaren namen de tijd om hun gedacht te geven over wat anders kan en wat beter moet in onze stad. Het overgrote deel (54 procent) vulde een papieren exemplaar van De Grote Bevraging in tijdens één van de vele wijktochten die de partij op poten zette, of gewoon bij vrienden, kennissen of collega’s. Maar ook meer dan 470 mensen gaven hun mening op de website van de PVDA, een teken aan de wand van de groeiende impact die de partij online uitbouwt.

Met De Grote Bevraging legde de PVDA de Turnhoutenaren een uitgebreide vragenlijst voor. De deelnemers werd gevraagd om de drie belangrijkste stedelijke thema’s aan te geven en voor tien thema’s het beste voorstel te kiezen uit vier mogelijkheden.

Heel wat respondenten deden ook zelf nieuwe voorstellen. Verder moest worden aangegeven in welke mate men akkoord was met enkele stellingen over het stedelijk beleid. Gemiddeld besteedden de respondenten een twaalftal minuten aan het invullen van De Grote Bevraging. Goed voor in totaal meer dan 200 uren van politiek debat.

De respondenten van De Grote Bevraging zijn gespreid over alle leeftijdscategorieën, verschillende opleidingsniveaus en alle wijken van de stad. Slechts een derde van de respondenten overweegt op de PVDA te stemmen bij de volgende verkiezingen. Hoewel de respondenten van De Grote Bevraging geen perfecte weerspiegeling zijn van de Turnhoutse bevolking, tonen deze cijfers toch aan dat een hele brede groep Turnhoutenaren in deze stadsdialoog werd betrokken. Gezien het zeer grote aantal respondenten (een doorsnee verkiezingspeiling in Turnhout wordt afgenomen bij ‘slechts’ driehonderd of vierhonderd mensen) zijn de resultaten van De Grote Bevraging daarom bijzonder relevant voor al wie onze stad een groot hart toedraagt.

Armoede is de grote prioriteit

De meest frappante vaststelling uit De Grote Bevraging is het belang dat de Turnhoutenaar hecht aan de strijd tegen armoede. Maar liefst de helft van alle respondenten plaatst het aanpakken van armoede in de top drie van belangrijkste thema’s. Drie respondenten op tien duidt het zelfs aan als eerste prioriteit.

Hoewel er uitschieters zijn bij werklozen, invaliden en gepensioneerden, staat armoedebestrijding ook bij werkende mensen en hooggeschoolden afgetekend op de eerste plaats. Dat de armoede in Turnhout de afgelopen jaren sterk is toegenomen was natuurlijk al langer geweten. Maar nu weten we ook dat de empathie bij de Turnhoutenaren groot is, ook bij diegenen die zelf niet rechtstreeks met armoede te maken hebben. Iedereen wil dat het komende stadsbestuur prioritair inzet op armoedebestrijding.

Sociale en ecologische thema’s springen eruit

Na armoede volgen vier andere thema’s, die door meer dan een derde van alle ondervraagden in de top 3 worden geplaatst. Het gaat om zorg (40 procent), mobiliteit (38 procent), groen (36 procent) en jeugd (36 procent).

Het valt op dat de Turnhoutenaar in de eerste plaats prioriteit geeft aan sociale en ecologische thema’s, naast het belang dat wordt gehecht aan mobiliteit en verkeersveiligheid. Niet toevallig thema’s die door het huidige stadsbestuur onvoldoende worden aangepakt.

Stadsbestuur gebuisd op vlak van inspraak

In De Grote Bevraging werd ook de volgende stelling voorgelegd: ‘De stad geeft de bevolking voldoende inspraak in haar beleid’. Maar liefst 54 procent van de respondenten zegt dat ze ‘niet akkoord’ of ‘helemaal niet akkoord’ gaan met deze stelling. Slechts 11 procent is ‘akkoord’ of ‘helemaal akkoord’. Opvallend is dat ook bij de respondenten, die aangeven dat ze bij volgende verkiezingen enkel overwegen te stemmen voor één van de vier meerderheidspartijen, slechts een kleine minderheid akkoord gaat met de stelling dat de stad voldoende inspraak geeft. Het stadsbestuur krijgt dus, zelfs van haar eigen achterban, een zware buis op vlak van inspraak. Het zit duidelijk hoog dat het stadsbestuur een afvaltaks als Diftar invoert of een kleuterschool zoals De Paddenstoel sluit zonder de minste inspraak van de bevolking.

 

De meest populaire voorstellen

Bij de voorstellen per thema scoort ‘meer veilige fiets- en voetpaden’ het hoogste. Maar liefst 46 procent van de respondenten duidt dit voorstel aan als prioriteit binnen het thema mobiliteit. Dat is niet verwonderlijk als je weet dat ook de laatste maanden het thema opnieuw in het centrum van de belangstelling stond. Veel ouders houden elke dag hun hart vast als hun zoon of dochter met de fiets naar school vertrekt. Zowel de Vlaamse regering, voor het aanpakken van de zwarte kruispunten aan de ring, als het stadsbestuur, voor het aanpakken van de onveilige straten in het centrum, hebben dus nog heel wat werk voor de boeg.

Op de tweede plaats van populairste voorstellen staat de ‘afschaffing van de vaste kost voor huisvuilophaling en gratis toegang tot het containerpark’ (43 procent). Het is een duidelijke ondersteuning van een heel grote groep Turnhoutenaren voor de acties van de PVDA en van het Actiecomité Dieftar. Naast de afschaffing van de afvaltaks, scoort ook ‘behoud en bescherming van de groene zones rond de stad’ hoog binnen het thema groene stad.

‘Kleinere klassen in onze scholen, meer leerkrachten’ (39 procent), ‘betaalbare rusthuizen en serviceflats’ (38 procent) en ‘grote bedrijven moeten meer bijdragen’ (36 procent), vervolledigen de top 5 van populairste voorstellen.
 

Hier stopt het natuurlijk niet. We zijn nu volop in de weer om jouw input om te zetten naar een breed gedragen stadsprogramma. Een sociaal en duurzaam draaiboek voor een stad op mensenmaat. Ook dat willen we heel graag samen met jou bekijken.

Ben jij benieuwd naar onze voorstellen om armoede geen kans te geven, het verkeer uit de knoop te halen, afvalophaling en zorg betaalbaar te maken en onze groene longen te redden? Dan willen we je van harte uitnodigen op onze jouw-gedacht-tour. Wout Schafraet, lijsttrekker voor de PVDA in Turnhout, trekt langs de wijken van de stad om onze voorstellen toe te lichten en met zo veel mogelijk Turnhoutenaren in gesprek te gaan. Jij komt toch ook langs?

Ik kom