Programma PVDA+ Turnhout - Gemeenteraadsverkiezingen 2012

PVDA Turnhout

Het programma kan hier online worden bekeken. U kan het ook downloaden als pdf (640 kB).

Inhoud

 1. Turnhout op mensenmaat, een stad voor mensen
  1. Hoe is dit programma ontstaan?
  2. Visie
 2. Programmapunten
  1. Recht op communicatie
  2. Recht op infrastructuur
  3. Recht op mobiliteit
  4. Recht op veiligheid
  5. Recht op gezondheidszorg
  6. Recht op werk
  7. Recht op diversiteit
  8. Recht op een financieel gezonde gemeente
  9. Recht op sociale zekerheid
  10. Recht op een groene, milieuvriendelijke stad
  11. Recht op wonen
  12. Recht op cultuur, sport en verenigingsleven, ook voor jongeren
 3. Links en voetnoten

1 Turnhout op mensenmaat, een stad voor mensen

1.1 Hoe is dit programma ontstaan?

Dit programma is ontstaan uit het denk- en discussiewerk van een 20-tal enthousiaste medewerkers, die vinden dat Turnhout behoefte heeft aan een echte linkse oppositie in en buiten de gemeenteraad. Turnhout kent dezelfde problemen als tal van andere centrumsteden. De stedelijke financiën staan er niet goed voor. Er wonen naar verhouding veel mensen die leven in -of op de grens van- de armoede. De sociale woongelegenheid voldoet niet aan de vraag. De centrumfunctie brengt grote verkeershinder mee voor de bewoners. Belangen van vastgoedspeculanten en winkelketens krijgen voorrang. “Kies voor ons en slaap op beide oren, wij regelen alles voor U de komende 6 jaren...” dat is wat de meeste politieke partijen U beloven, maar zo werkt het helaas niet, en het is ook niet onze stijl. Democratie is een werkwoord. Wij willen de bevolking helpen om in actie te komen en haar rechten af te dwingen, zoals de PVDA+ raadsleden nu al met succes doen in Zelzate, Hoboken, Deurne, Lommel, Herstal en La Louvière.

Dit programma is ook het resultaat van een enquête die we in een 6-tal wijken bij in totaal ca. 150 Turnhoutenaars van alle slag gehouden hebben. Daarmee werd duidelijk welke van onze voorstellen echt leven bij de bevolking. Maar wat hieronder staat is daarom nog niet te nemen of te laten. Het zijn nu nog maar ideeën. Alvorens onze voorstellen echt ter tafel komen dienen ze eerst nog verder uitgewerkt te worden in overleg met de betrokken bevolkingsgroepen. U kunt ook zelf reageren of bijkomende voorstellen doen via pvdaplusturnhout@gmail.com.

Stel jezelf eens even volgende vragen: wil ik dat Turnhout even groot wordt als bvb Antwerpen of Brussel? Zijn er voordelen verbonden aan deze uitbreiding? Heb ik meer winkels nodig? Als je op al deze vragen 'nee' antwoordt, dan moet je nu zeker verder lezen! Want wij als PVDA+ willen hetzelfde. We willen een kleine, sociale, gezellige stad. We willen dat er geïnvesteerd wordt in wat er al is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niets gaan veranderen...we willen veel veranderen! Maar enkel met de bedoeling om de inwoner, jezelf dus, een betere toekomst te bieden. Voor verdere uitleg kan u één van ons gewoon aanspreken of ons mailen. (zie hierboven). Wij hebben tijd voor jou en staan je graag te woord!

1.2 Visie

De volgende ideeën zijn echter wat het zijn: ideeën. We willen geen beloftes maken over dingen die we misschien niet waar kunnen maken. We willen daarom een werkgroep oprichten met burgers en experten om deze en andere ideeën te bespreken, te toetsen aan de realiteit en dan uit te voeren.

Want je kan als Stadsbestuur wel van alles op poten zetten, maar als je de inwoners hierover niet voldoende informeert, zijn alle projecten gedoemd tot weinig navolging. Door direct met de inwoner projecten uit te denken, op te stellen, door te voeren en te evalueren ben je zeker dat je met die dingen bezig bent die in het belang zijn van de grootste aandeelhouder: de inwoner!!

Wij zijn echter niet alleen. Wij wensen een visie te vertegenwoordigen die over de grenzen van de Stad Turnhout reikt. We willen dus samen met de omliggende gemeentes tot een beleid komen dat voor iedereen een meerwaarde vormt. Wij zijn bereid met de andere partijen samen te werken om te komen tot een beleid dat ten goede gaat van de mens in zijn geheel, sociaal, cultureel en financieel.

Om onze alternatieve ideeën die we hieronder reeds hebben uitgewerkt te financieren stellen we een aantal eisen voor. Een eerste duidelijke eis is dat de hogere overheden het Gemeentefonds herfinancieren en alle negatieve effecten van de fiscale hervormingen en liberaliseringen op de gemeentelijke belastingsinkomsten ook effectief compenseren. De noodzakelijke middelen hiervoor moeten komen vanuit het pakket maatregelen voor een meer rechtvaardige fiscaliteit dat de PVDA+ voorstelt:

 1. De invoering van een miljonairstaks (jaarlijkse opbrengst: € 8.000.000.000)
 2. De afschaffing van de aftrek van de notionele interest (opbrengst: meer dan € 2.000.000.000)
 3. Effectieve strijd tegen de grote fiscale fraude (opbrengst: minimaal € 3.000.000.000)
 4. De invoering van het kiwimodel voor goedkope geneesmiddelen (opbrengst: € 2.000.000.000)
 5. Een crisisbelasting op de banken (opbrengst: € 1.000.000.000)
 6. De invoering van een Electrabeltaks voor recuperatie van de extra winst op de al afgeschreven kerncentrales (opbrengst: € 1.000.000.000)

Een deel van deze jaarlijkse opbrengst van € 17.000.000.000 kan dienen voor een betere financiering van de opdrachten van de gemeenten en hun OCMW's. (1)

2 Programma

2.1 Vul dat gaatje met een praatje

Het vertrouwen in het bestuur, de consultatie door het stadsbestuur en de informatiespreiding over en door het stadsbestuur scoort zeer laag bij de inwoners.

Inspraak, bevraging en participatie: dat zet de PVDA+ voortdurend om in praktijk. Zo zijn we deze verkiezingscampagne gestart met onze bevraging van Turnhoutenaren. Daarmee was de basis gelegd van dit verkiezingsprogramma.

Straat-raad-straat is het basisprincipe van elk PVDA+ raadslid.

Daarbij brengen onze raadsleden problemen van de straat in de districts- of gemeenteraad. Onze verkozenen gaan op zoek, bevragen de problemen van gewone mensen en mobiliseren hen om druk te zetten. Ze doen het niet in hun plaats, maar doen het samen met de mensen. Deelname als publiek aan de raad en/of terugkoppeling wordt regelmatig georganiseerd en dient voor eventuele nieuwe mobilisatie. Op die manier bouwen we krachtsverhoudingen op die zaken kunnen veranderen. Op die manier nemen mensen hun lot in eigen handen. Op die manier maken de PVDA+ verkozenen dikwijls het verschil.

In elke wijk komt een overdekt aanplakbord voor gemeentelijke berichten. Activiteiten, nieuwe maatregelen, verslagen van de gemeenteraad etc, alles wat de burger aanbelangt, hoort duidelijk aan de burger gecommuniceerd te worden. Rond het aanplakbord komen banken zodat dit een plaats wordt waar buren met elkaar kunnen overleggen, kunnen debatteren. Wanneer hierdoor vragen ontstaan kunnen deze voorgelegd worden bij de lokale meldpunten of het centrale meldpunt.

Het Stadskrantje moet ook meer gebruikt worden om correcte informatie onder de bevolking te verdelen wanneer er in de grote media dingen naar voren worden gebracht die de Turnhoutenaars ook aanbelangen.

2.2 De staat van onze straat!

Recht 3: Het recht op leven, in veiligheid en vrijheid

Elke dag riskeren duizenden fietsers hun leven als ze zich in het verkeer in en rond Turnhout wagen. Vorig jaar gebeurden er 83 ongevallen met fietsers! Ouders laten hun kinderen op het voetpad rijden, kinderen worden nog steeds begeleid naar school en mogen niet meer buiten spelen uit angst voor Koning Auto. Fietsers worden door autorijders gedwongen verkeersovertredingen te begaan! De meeste voetpaden liggen er schots en scheef bij, maar ook het wegdek is op bepaalde plaatsen erbarmelijk (Otterstraat, Zandstraat, industriezones, H.Hartstraat, Fonteinstraat, Apostoliekenstraat...)

Het STOP-initiatief (= eerst Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en dan Privaat personenvervoer) moet overal doorgevoerd worden. Wij ijveren ervoor dat de stad prioritair het herstel van voet-, fiets- en autowegen laat doen door kundige ondernemers en zich in die keuze laat leiden door expertise. Ook moet er dringend met de bevolking besproken worden of het echt noodzakelijk is om wegsanering te combineren met rioleringswerken. Dit heeft twee grote nadelen: het kost vijf maal meer en daarom duurt het steeds veel te lang vooraleer een straat onder handen wordt genomen. Wij willen dat straten vernieuwd worden zodra er een duidelijke indicatie is dat de veiligheid in gevaar komt (losliggende stenen, gaten in het wegdek, risico te vallen op het voetpad...). Hiertoe dient het systeem van de bewonersmeldingskaart verder uitgebreid en gepromoot te worden. De meldingen dienen vervolgens zeer strikt opgevolgd te worden.

Wanneer dan de straat heraangelegd wordt, moeten voetpaden standaard voorzien worden met voorzieningen voor mindervaliden (hellingen voor oversteek en blindengeleide reliëftegels) en moeten er plaatsen voorzien worden waar fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken. Fietsentrommels (2) dienen standaard voorzien te worden.

In Turnhout vind je bovendien nergens openbare toiletten. Daarom willen wij op doorstroomplaatsen zoals het station, de markt, de zeshoek, het stadspark, de industriezones enz. openbare en goed onderhouden toiletten laten plaatsen die gratis zijn voor gebruikers.

Verder willen we de fietssuggestiestroken legaal als fietspad laten accepteren zodat autorijders verplicht zijn deze zone voor fietsers te respecteren. Bij nieuwaanleg van een weg zal bij voorkeur het fietspad los van de weg aangelegd worden of aan beide kanten van de weg een fietsmarkering aangebracht worden van 2m breed (zoals het in Nederland gebeurt). De fietspaden dienen goed verlicht en veilig te zijn inclusief het Bels Lijntje en Kanaalpad. De verlichting moet worden uitgerust met een sensor zodat deze op sluimerstand staat wanneer er geen verkeer langskomt.

We willen dat de financiering hiervan gebeurt door o.a. het Fietsfonds.

2.3 Beheer van het Verkeer

Wij wensen dat lijnbussen niet langer door het centrum rijden, uitgezonderd de piekuren van 7h30 tot 9h en van 15h30 tot 17h. De lijnbussen rijden in de plaats daarvan allen tot de park&ride gelegenheden. Van daaruit vertrekken kleine busjes (max 12 personen) elke 15 min naar alle hoeken van de stad. Op vrijdag- en zaterdagavond rijden deze busjes tot minimum 1h30, alsook tijdens festivals, laatste 100 dagen ea. Regiovervoer moet dan verdere aansluiting geven.

Openbaar vervoer moet een volwaardig alternatief worden voor automobiliteit. Succesvol openbaar vervoer heeft wel altijd een regelmaat (iedere 10, 20, 30 min., 1 uur, 2 uur). Om de regelmaat te bepalen moet er samen met De Lijn gekeken worden naar de bezetting van de bussen op dit moment. Ook werkenden moeten zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van de bus, daarom zou een eerste vertrek ook voor ploegenwerkers bruikbaar moeten zijn.

De voetgangerstunnel onder de Steenweg op Diest (ter hoogte van de Sporthal) moet opgewaardeerd worden. Zo snel mogelijk moeten de tegels opnieuw gelegd worden en er moet voor gezorgd worden dat bij regen niet langer alles in de tunnel loopt. Op termijn dienen de hellingen helemaal heraangelegd te worden zodat ze al fietsend genomen kunnen worden. Dit is een Gewestweg dus moet de druk verhoogd worden naar het Gewest toe om dit in orde te maken.

Het is de bedoeling dat mensen die niet van Turnhout zijn hun auto gratis parkeren aan de ring en dan de bus naar het centrum nemen. Een prima initiatief, maar we zien hier echter weinig resultaten. De aansluiting van de parking naar het centrum is onvoldoende. Met de kleine busjes, zoals eerder vermeld, zouden we dit kunnen verbeteren zodat er steeds een busje staat om reizigers naar het centrum te brengen. Ook moet daar een Fietspunt komen zodat iedereen tussen de opties wandelen, fietsen of bussen kan opteren.

Zoals de meesten van ons al weten is onze ring niet rond. De inwoners van de Heizijde en omliggende straten ondervinden hier nadeel van! Op korte termijn dienen deze straten heraangelegd te worden met verkeersremmende maatregelen en gedegen fietspaden. Ook moeten er verkeerscamera's komen om de vrachtwagens te ontmoedigen nog verder deze sluiproute te nemen.

De oversteektijden voor voetgangers bij groen licht moet opnieuw getimed worden zodat ook mensen die niet vlot de weg kunnen oversteken voldoende tijd hebben om dit te doen. Op termijn kunnen er hellingen aangelegd worden onder de ring om de verkeersstromen te scheiden. (3)

En waarom moeten we nu overal betalen om te parkeren? Om het verkeer uit de stad te houden? Het lijkt toch eerder dat het de burgers zelf zijn die de dupe worden van alweer een geprivatiseerde taak van de openbare dienst! Wij zeggen 'neen'! We willen dat de politie of de stadswacht het schrijven van parkeerboetes terug op zich neemt en we willen eveneens de parkeerschijf herintroduceren. Wil je langer parkeren dan betaal je. Voor kort parkeren (1 uur binnen de ring, 2 uur buiten de ring) dient het gratis te zijn met een parkeerschijf voor inwoners! Het systeem van de bewonerskaart moet volgens ons behouden blijven en uitgebreid worden voor alle inwoners van Turnhout, enkel het tarief moet omlaag: eerste kaart gratis, de tweede aan 25 euro (in plaats van 125 euro). Mensen die werken in Turnhout maar er niet wonen, kunnen gratis parkeren op de park&ride gelegenheden en overstappen op de kleine stadsbussen.

Inkomsten uit parkeergelden en parkeerboetes dienen gebruikt te worden om betere verkeersmaatregelen te nemen.

De parkings voor mensen met een beperking willen we uitbreiden, zowel in aantal als voor wie ze mag gebruiken. Ook zorgverleners moeten gebruik kunnen maken van deze parkings. Te vaak zien we de auto's van bvb het Wit-Gele Kruis fout geparkeerd staan omdat ze geen parkeerplaats kunnen vinden in de buurt. Deze mensen moeten legaal kunnen parkeren dicht bij de mensen die ze gaan verzorgen! Ook dienen aan de verschillende kerken, musea... parkings voorzien te worden voor mensen met een beperking. Andersvaliden mogen overal gratis parkeren.

Al jaren spreekt men over een treinhalte in het industriegebied. Het wordt nu wel eens tijd om dit daadwerkelijk door te voeren! Ook hier moet een Fietspunt komen zodat pendelaars gemakkelijk van en naar hun werk kunnen vanaf deze halte. Hier is ook de ruimte om een extra gratis parking te voorzien voor dagjesmensen die vervolgens een busje kunnen nemen naar het centrum.

2.4 Veilig is heilig

Mensen vragen om meer blauw op de straat om de criminaliteit te bestrijden. Maar als je de zaak verder bestudeert, weet je dat de kleine criminaliteit niet stijgt. (3) Wat wel crimineel is, is dat grote bedrijven met enorme winsten subsidies van de overheid ontvangen om mensen aan te nemen, maar het systeem misbruiken om vaste medewerkers te ontslaan en deze te vervangen door gesubsidieerde tijdelijken. Crimineel is het ook dat de rijken miljarden in belastingsparadijzen verstoppen die hier broodnodig zijn om de economie te stimuleren. Gevolg: rijken worden rijker, armen worden armer. Dit moet in de eerste plaats aangepakt worden! Hoe je het ook draait of keert: hoe groter de maatschappelijke tegenstellingen, hoe groter ook de verschillende vormen van criminaliteit. In samenlevingen met meer gelijkheid is er minder geweld en criminaliteit. In samenlevingen met minder gelijkheid is er meer criminaliteit. Dat is een feit!

De PVDA+ ijvert voor de herwaardering van de wijkagent met een goede opleiding, die bereikbaar is en dicht bij de mensen staat. Wijkagenten, die ook effectief in de wijk wonen en de mensen kennen, zijn veel effectiever om overlast en criminaliteit te bestrijden. Wijkagenten kunnen preventiewerk doen en problemen opmerken voor ze ontsporen in crimineel gedrag.

De gemeenschapswachters in Turnhout, de vrouwen en mannen in het paarse uniform, luisteren, helpen, verwijzen door naar de juiste instanties, proberen te verzoenen. Ze zijn vertrouwenspersonen en laten repressie aan anderen over. Het zijn in sommige buurten de weinige mensen die op straat aanspreekbaar zijn. Zulke gemeenschapswachters, buurtwerkers en straathoekwerkers moeten meer middelen krijgen. Ze krijgen een vaste ronde in wijken en parken waar ze overlast vermijden, veiligheidsproblemen opvangen of aan de stad signaleren. Conciërges van sociale woningen zouden dezelfde rol kunnen vervullen t.a.v. de sociale woningmaatschappijen.

De PVDA+ komt op voor meer straatanimatoren voor de jeugd. Niet om jongeren bezig te houden maar om sociaal en pedagogisch werk te doen in overleg met andere buurtorganisaties. Zij zijn een soort opvoeders die contact hebben met buren en bewoners. Ze kunnen preventief werken in samenspraak met de school, spijbelgedrag tegengaan, huisvestingsproblemen signaleren.

We hebben minder en minder contact met elkaar en daardoor verliezen we voeling met mekaar. Buren bellen sneller naar de politie dan zelf even om de hoek te lopen vooraleer de dingen uit de hand lopen. Daarom is het nodig dat we mekaar terug leren kennen. Buurtcomités moeten aangemoedigd en ontwikkeld worden, meer naar buiten komen met hun initiatieven en hierbij moeten ze meer steun krijgen van de Stad. Waarom geen inspiratiegids voor buurtinitiatieven verspreiden met ideeën voor jong en oud! Ook moeten de procedures voor financiële steun aan buurtcomités vereenvoudigd worden.

De belangrijkste manier om criminaliteit te voorkomen, blijft een samenlevingspreventie. Het gaat erom dat je een hoge mate aan sociale zekerheid en sociale gerechtigheid kan garanderen aan de grootste lagen van de bevolking. Wie effectief wil optreden tegen geweld en criminaliteit zal dus een tweesporenbeleid moeten volgen. Alle criminaliteit effectief bestraffen én inzetten op een voorkomingsbeleid: dat is wat de PVDA+ wil.

We hebben in Turnhout velerlei soorten rechtbanken. Toch zien we dat als er een misdaad gebeurt, het tot jaren kan aanslepen voor de misdadiger voor het gerecht komt en dan moet er nog een vonnis uitgesproken worden. Omdat de gevangenissen propvol zitten en er steeds meer bespaard wordt op personeel bestaat er grote ontevredenheid onder de cipiers, onder de gevangenen en onder de bevolking. Hier moet een einde aan komen. De achterstand in de verwerking van de dossiers moet weggewerkt worden. Binnen de 3 maanden na een misdrijf moet het proces starten. Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten er (tijdelijk) meer mensen tewerkgesteld worden in deze sector. Verder moet er een constante bewaking zijn dat advokaten hun zaken niet eindeloos kunnen verdagen. De rechters moeten meer keuzes krijgen voor de vonnissen: gedwongen opnames, therapieën, de enkelband... Er moeten meer mensen aangeworven worden om het gevangenenbeleid en de alternatieve straffen naar behoren uit te voeren. Dit zijn natuurlijk allemaal federale kwesties, dus moet er in samenwerking met de andere steden druk gezet worden op de overheid om hier onmiddellijk maatregelen te nemen. De Stad kan ook met het ministerie samenwerken om voor kleinere bedrijven alternatieve straffen sneller door te voeren. GAS-boetes zoals ze nu uitgevoerd worden, lijken ons niet de aangewezen methode om overtredingen te bestraffen omdat ze een louter financiële bestraffing zijn en een grote willekeur toelaten. Wanneer de politie een misdrijf registreert, moet er binnen de week beslist worden of dit een gerechtelijke zaak wordt of dat er tot een alternatieve straf kan overgegaan worden. Deze alternatieve straffen moeten vervolgens binnen de maand doorgevoerd worden. Maar bestraffing komt maar als het misdrijf al gebeurd is. Een gedeelte van de gepleegde misdrijven ontstaat uit ongelijkheid. Als alle mensen vast, voltijds werk hebben, een huis kunnen bouwen of huren zonder zich in schulden te steken, hun energiefactuur kunnen betalen...zal de criminaliteit al beduidend dalen!

2.5 Gezondheidszorg

De sociale ongelijkheid heeft een weerslag op de gezondheid. De levensverwachting van iemand uit de minder begoede bevolkingslagen is drie tot vijf jaar lager dan de levensverwachting van iemand uit de welstellende klasse. De verwachting in goede gezondheid te blijven ligt voor een arbeider of werkloze zelfs achttien à vijfentwintig jaar lager dan voor een hoog opgeleide met een goede baan. Werksituatie, huisvesting en inkomen bepalen dus veel als het op gezondheid aankomt. De gezondheidszorg wordt door privatisering en commercialisering meer en meer een koopwaar i.p.v. een basisrecht. Dat versterkt de sociale ongelijkheid op het vlak van gezondheid nog. Steeds vaker stellen we vast dat mensen een bezoek aan dokter of ziekenhuis uitstellen om financiële reden. Daarnaast groeit ook in de Kempen het tekort aan huisartsen. Studenten geneeskunde zien op tegen de zware fysieke en mentale belasting van een privé-praktijk als huisarts, en kiezen daarom eerder voor een gespecialiseerde opleiding.

Wij pleiten dus voor het stimuleren en uitbouwen van wijkgezondheidscentra, naar het model van Geneeskunde Voor Het Volk. Een gezondheidscentrum in elke wijk, gratis voor de patiënt (in technische termen: de RSZ vergoedt het gezondheidscentrum jaarlijks met een vast bedrag per ingeschreven patiënt), met kwaliteitsvolle zorg, waar je zowel dokters, tandartsen, diëtisten, psychologen of psychiaters kan raadplegen. We willen dit stimuleren door ruimte beschikbaar te stellen.

2.6 Werkgelegenheid

Recht 23: Het recht op arbeid, een eerlijk loon en lid mogen zijn van een vakbond

Turnhout heeft van de centrumsteden het hoogst aantal langdurig werklozen!

Overal hoor je mensen zeggen dat de werkdruk steeds hoger wordt onder andere omdat de bedrijven steeds meer besparen op personeel. Privé-bedrijven draaien op het principe dat je elk jaar meer winst moet maken uit angst dat hun aandeelhouders zich anders zouden terugtrekken. Dit principe heeft zich ook al in de sociale sector doorgezet. In ziekenhuizen, rechtbanken, OCMW's...blijft werk liggen omdat er verwacht wordt dat een man/vrouw het werk van twee doet.

Hoe kan je als gemeente dan de hoge werkloosheidscijfers bekampen? Met het bijkomende probleem dat de gemeente in schulden zit door de afbetalingen die ze aan de banken moeten doen?

Op nationaal niveau hebben we onze voorstellen rond financiering van de gemeenten in hoofdstuk 1.2 Visie reeds weergegeven. Deze bestaan voornamelijk uit maatregelen ter creatie van een rechtvaardiger belastingstelsel.

Zonder onze financiële eisen zal het voor Turnhout zeer moeilijk zijn om fundamenteel iets te doen aan haar werkgelegenheidstekort. Daarvoor hebben de economische en politieke kopstukken een bijna onmogelijk kader gecreëerd om in te werken. Trachten op een structurele manier dat kader te veranderen moet daarom de eerste stap zijn in de oplossing van deze kwestie. De stad dient alles te doen om haar steentje bij te dragen in de creatie van een sterke gemeentelijke druk op de hogere overheden, die haar met de neus op haar verantwoordelijkheid moet drukken.

Op korte termijn hebben we een aantal voorstellen om de financien van de gemeente te verbeteren.

Bij realisatie daarvan kan de Stad terug zo veel mogelijk in eigen regie realiseren. Alle werken die ondernomen moeten worden (wegenbouw, groenaanplanting of -onderhoud, fietsenverhuur, bouw en renovatie van sociale woningen...) moeten maximaal door de Stad zelf gedaan worden. Wanneer dat niet haalbaar is, kan het werk aan bedrijven uitbesteed worden die niet per se de laagste prijs aanbieden, maar wel het meest sociale plan (volwaardige tewerkstelling, goede arbeidsomstandigheden en respect voor het milieu).

Als stad moeten we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een maximaal werkgelegenheidsbeleid te realiseren, zowel qua stadspersoneel als naar het creëren van goede randvoorwaarden (infrastructuur) voor de bedrijven, handelszaken en dienstverlenende sectoren zonder dat dit de lonen en arbeidsvoorwaarden van de werknemers ondermijnt.

Daarnaast willen we een coördinerende taak om met alle betrokken organisaties die werklozen begeleiden een concreet en doeltreffend toeleidingstraject naar jobs te stimuleren.

In een later stadium kunnen er nieuwe openbare jobs in de non-profit gecreëerd worden. Die kunnen gefinancierd worden door inkomsten uit de miljonairstaks. De 8 miljard die de miljonairstaks zou opbrengen, zou voor de helft besteed worden aan jobcreatie. Minstens 400 miljoen euro zou besteed worden aan openbare tewerkstelling: federaal, regionaal, bij openbare bedrijven, in steden en gemeenten.

Toch zijn er nog kansen die we niet willen laten liggen: de zelfstandige beroepen!

Onze economie is bijna volledig in handen van grote tot middelgrote bedrijven die daardoor een monopoliepositie krijgen. Denk maar aan de supermarkten die de kleine groentenboer wegconcurreren, de Boerenbond die meer en meer boeren onder contract neemt in plaats van zelfstandigheid te stimuleren, bedrijven als Van den Borre, Brico...die de kleinhandel de deuren doen sluiten. Denk eens na over wat de volgende stap is, als alle kleine zelfstandigen het opgegeven hebben? Dan blijven zij enkel nog over en dan hebben ze de volledige macht om hun voorwaarden op te dringen. We voelen hun spierballen nu al meer en meer rollen: prijsverhogingen naar eigen goeddunken, mensen worden ontslagen voor meer winst, tijdelijke contracten, onbetaalde overuren etc zijn schering en inslag. De rechten van de werkende mens worden uitgehold en de vakbonden krijgen negatieve media-aandacht en verliezen op die manier het vertrouwen van deze werkende mens. De consument betaalt steeds meer terwijl de kleine zelfstandige nog steeds hetzelfde verdient. De grote bedrijven maken ons toch wijs dat ze steeds de goedkoopste zijn...hoe kan het dan dat we steeds meer betalen? Bedrijven die onze instanties onder druk zetten: ze dreigen zich elders te zullen vestigen als men durft belastingen te innen of fiscale voordelen weg te nemen.

Hoe kan je hieraan een halt toeroepen? Door o.a. deze wantoestanden aan de kaak te stellen en door meer kansen te geven aan de kleine zelfstandige.

Ondernemingen moeten rechtvaardig belast worden, dat is een basisregel voor PVDA+. Als dat gebeurt zijn er voldoende middelen om startende ondernemers te ondersteunen en te zorgen voor betere voorzieningen en vereenvoudigde regels.

Als je als startende zelfstandige door de eerste 4 jaar geraakt, dan ben je door de moeilijkste fase. Net daarom moet de gemeente de kleine zelfstandigen beter ondersteunen. Ondernemerschap kan je ook leren!

De Stad Turnhout moet volgens ons een Stedelijk - of intergemeentelijk - adviseur in dienst nemen die onafhankelijk samen met een kandidaat-zelfstandige een realistisch ondernemersplan kan opstellen. Deze adviseur kan ook helpen bij het analyseren van problemen, begeleiden bij de zoektocht naar een geschikte ruimte en informeren over organisaties ter ondersteuning van ondernemers en zelfstandigen.

Ook kan de Stad infrastructuur ter beschikking stellen aan kleine zelfstandigen tegen een betaalbare prijs bvb door door de Stad gerenoveerde panden te verhuren aan coöperaties met innovatieve projecten en een sociaal plan.

Gemeentelijke belastingen moeten overzichtelijk worden en via de stedelijke website berekenbaar.

Bij infrastructuurwerken moet rekening gehouden worden met de belangen van de zelfstandigen.

Ondernemers moeten zich tot de gemeentelijke diensten kunnen wenden met alle vragen en klachten, daarom moet de Dienst Lokale Economie een loket hebben.

In de Stadskrant wordt een rubriek voorzien voor aankondiging van kleine nieuwe zaken.

In onze visie over de buurtwerking als basisunit in de gemeente (zie hoofdstuk 2.11), is er een noodzaak aan kleine zelfstandigen die in de buurten de nodige diensten verstrekken: bakkers, beenhouwers, krantenwinkel, groentewinkel, kledingszaak...elke buurt dient minstens 1 van elk te hebben.

Wie zorgt ervoor dat wij eten en drinken hebben? De boer. Deze wordt echter al te vaak vergeten of in een slecht daglicht gesteld. Om de boer in onze regio beter te ondersteunen, stellen we het volgende voor:

 • De gemeente moet de opleiding tot bioboer meer stimuleren.
 • Als er crisissen plaatsvinden in de landbouwsector, moet de gemeente navragen wat dit voor de lokale boeren betekent en via de Stadskrant de inwoners correct informeren. Ook kan de digitale website en de Stadskrant fungeren als gratis uithangbord voor de biolandbouw.
 • Vanuit de idee van duurzame landbouw wordt multifunctionele landbouw als een oplossing naar voren geschoven om de boeren economisch en maatschappelijk vooruit te laten geraken. De gemeente moet dus initiatieven als zorg- en kampeerboerderijen, agrarische kinderopvang, natuurbeheer beter steunen. Ook thuisverkoop, groente-abonnementen, boerenmarkten of de verkoop van lokale landbouwproducten zouden moeten gepromoot worden.
 • Vaak is de solidariteit onder de boeren niet erg sterk. Ook hier kan de gemeente meehelpen door actief te ondersteunen bij het oprichten van coöperatieven voor de aankoop of het gebruik van machines, de afzet of verwerking van de producten.
 • Ecobonussen moeten boeren steunen wanneer men deels of geheel overschakelt naar de biologische landbouw of als boerderijen kiezen om bij te dragen aan een methaangasinstallatie ten dienste van de gemeenschap.
 • Wij denken ook dat de gemeente braakliggende gebieden aan de bioboeren kan verpachten aan een faire prijs.
 • Een ondersteuning door de stad van de bioboer (op recepties bv biowijn en fruitsap aanbieden,...) zou een geweldige stimulans zijn voor deze mensen die op een natuurlijke en diervriendelijke manier met het milieu en het dierenwelzijn begaan zijn. Niet alleen een Fairtrade-gemeente, maar ook een 'biotrade-gemeente' is wenselijk. Ook in het onderwijs kan dit meer aan bod komen (bij maaltijd ook de keus uit vegetarisch gerecht, uitstap naar bv de Wieltjeshoeve, spreker uitnodigen in klas omtrent biolandbouw,....).

36% van de clienten van het OCMW zijn allochtonen. 25% van de werkloze werkzoekenden is allochtoon. Zij krijgen 4 x minder kansen op werk door taalbarrières, opleidingsachterstand en discriminatie.

Er moet dus in de eerste plaats voor gezorgd worden dat iedereen gelijke rechten krijgt op de arbeidsmarkt.

Hier alvast onze suggesties om deze cijfers aan te pakken:

 • Er moet een informatiebrochure verdeeld worden waar in eenvoudig Nederlands alle diensten, locaties etc waar men met vragen en problemen terecht kan, in terug te vinden zijn (dit boekje is voor iedereen beschikbaar).
 • Allochtonen en autochtonen moeten gestimuleerd worden tot deelname aan sociale en culturele activiteiten.
 • Er moeten meer allochtonen aan het werk in de verschillende gemeentelijke diensten door een aangepast personeelsbeleid, met streefcijfers die hun aandeel in de bevolking weerspiegelen. Vooral bij de politie zou dit een aanwinst vormen! Daar een 'allochtone' politieagent beter de cultuur en de heersende problematieken kent bij conflicten met 'allochtonen', komt deze minder bedreigend over en kan deze ook zijn 'autochtone' collega's laten zien hoe zij beter met deze situaties kunnen omgaan. Er moet dus bijvoorbeeld meer rekening gehouden worden met verworven competenties of met diploma's behaald in het herkomstland van sollicitanten.
 • Nederlands is niet gemakkelijk om te leren. Daarom moeten allochtonen gemotiveerd worden om zich continu bij te scholen in het Nederlands. Deze cursussen moeten gratis zijn en blijven. ALLE mensen hebben recht op onderwijs, dus ook de mensen bij wie de regularisatie- of asielprocedure nog niet afgerond is
 • Verenigingen die subsidies aanvragen, moeten een duidelijk diversiteitsbeleid voeren.

In dit kader is het heel duidelijk dat er nood is aan het volgende:

2.7 Diversiteitsbeleid voor iedereen

Met wederzijds respect, openheid, aanvaarding van de verschillen, die er nu eenmaal zijn, en gelijke rechten voor iedereen kunnen deze grotendeels opgelost worden.

Integratie, geen assimilatie. Het is enorm belangrijk dat iedereen zich integreert in de maatschappij, en ze moeten daartoe dan ook aangemoedigd worden. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat deze integratie leidt tot totaal verlies van eigen identiteit. Iedereen heeft het recht zijn eigen gewoontes, cultuur en godsdienst te beleven.

De PVDA+ komt op voor gelijke rechten voor homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. De holebi/transgenderbeweging heeft de voorbije decennia heel wat bereikt. De PVDA+ wil er mee voor zorgen dat de positie van holebi's en transgenders en hun rechten op de maatschappelijke en politieke agenda blijft in een periode waarin deze in gevaar komen.

De PVDA+ wil vermijden dat verschillende geviseerde groepen tegen elkaar worden uitgespeeld. Zo pleiten we er voor om samen het racisme en het heteroseksisme te bestrijden als alternatief voor de spanningen die tussen holebi's, transgenders en allochtonen bestaan.

Dit kan door preventiecampagnes rond racistisch, seksueel en homo/transfoob geweld in bedrijven, scholen en jongerenbewegingen.

Bij veroordeling zouden taakstraffen in organisaties die opkomen voor holebi/transgenderrechten of tegen seksueel geweld, anti-racistische bewegingen of zelfs allochtonenorganisaties opgelegd moeten worden.

2.8 Financiën

Elk jaar betaalt de gemiddelde burger meer en meer belastingen en is het steeds minder duidelijk waarvoor we die eigenlijk betalen. Ons sociaal vangnet wordt steeds meer uitgehold, stedelijk georganiseerde recreatie wordt steeds duurder, huizen zijn onbetaalbaar, wegen liggen er slecht bij, het gemeenschapsonderwijs kampt nog steeds met een slechte reputatie... Daarom wordt het wel eens tijd om het hele belastingssysteem te herzien.

De PVDA+ stelt vast dat er op de inkomens uit fortuinen (aandelen, intresten, dividenden…) geen gemeentelijke aanvullende personenbelasting betaald wordt. (4) Zij die (een deel van) hun inkomen uit fortuin verkrijgen, betalen hierop dus geen gemeentelijke belastingen. Het is eerlijk en billijk dat er een herziening van de berekening van de personenbelastingen komt zodat in de toekomst ook de inkomsten uit fortuinen belast worden. Dat moet resulteren in een verhoging van de aanvullende personenbelastingen die de gemeenten jaarlijks innen.

Voor de PVDA+ is het uitgesloten dat de werkende mensen de crisis, die is veroorzaakt door speculanten, bankiers en miljonairs moeten betalen. Het is uitgesloten dat de werkende mensen ook nog eens op gemeentelijk vlak de tekorten moeten ophoesten. Het geld zal van elders moeten komen. (5)

De PVDA+ is er voorstander van dat de grote bedrijven meer gemeentelijke belastingen betalen. Zij profiteren van de gemeentelijke infrastructuur om zaken te doen en hun winsten te realiseren. Het is dan ook logisch dat ze een navenante bijdrage leveren aan de gemeentelijke financiën. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. De belasting op drijfkracht en de vestigingstaks lijken ons daar het meest geschikt voor. De concurrentie tussen de steden leidt tot een neerwaartse fiscale spiraal voor de bedrijven. Om daar een eind aan te maken zouden de tarieven voor deze belastingen best federaal vastgelegd worden.

Een andere belangrijke vereiste: er mag niet verder gesnoeid worden in het Gemeentefonds. Sterker nog, het Gemeentefonds moet groeien gezien het aantal armen toeneemt! In de jaren '70 kwam 50% van de inkomsten van de Stad uit het Gemeentefonds, nu nog maar 20%, de rest probeert de stad bijeen te schrapen met eigen inkomsten ondermeer uit belastingen en taksen allerlei. Natuurlijk is dit een thema dat we als Stad niet alleen kunnen doorvoeren. Dit moet op nationaal of zelfs op Europees niveau aangepakt worden. Maar met des te meer we dit eisen, des te meer we er aan kunnen werken dat belastingen terug rechtvaardig en correct worden!

Tenslotte moet de Stad Turnhout zijn afbetalingen laten herzien en vervolgens investeren in duurzame projecten. Eerst de mensen, niet de winst. Alleen dat al zal ervoor zorgen dat we meer geld kunnen vrijmaken voor investering in de sociale sector en werkgelegenheid, zeker als dit gepaard gaat met een rechtvaardig belastingssysteem opgelegd door de hogere overheden.

2.9 Sociaal is normaal

Recht 22: Het recht op sociale zekerheid

Het aantal behoeftigen neemt voortdurend toe. 13% van de Turnhoutse bevolking is anno 2011 cliënt bij het OCMW tegenover 6,4% in 2006 ! 50% van de aanvragen betreffen inkomen en financiën. Daardoor slorpt het OCMW een groot deel van het budget op.Toch is het aantal maatschappelijk werkers niet verdubbeld. Dat betekent dus dat elke maatschappelijke assistent veel meer dossiers heeft gekregen en dus niet meer de tijd heeft elk dossier zijn/haar volledige aandacht te geven. Er blijven dus mensen in de kou staan! Dat mag toch niet! Er moeten dus dringend meer medewerkers aangeworven worden om mensen in de problemen efficiënt verder te helpen! Per maatschappelijk assistent zouden er niet meer dan 40 dossiers toegewezen mogen worden. Verder: geen papierwerk dat enkel als functie heeft ergens in een dossier te komen zitten om subsidies te verantwoorden. Er moet vertrouwen zijn in het kunnen van de maatschappelijk werkers op het terrein! Al dan niet geven van toelagen moet een beslissing blijven van het team maatschappelijk werk en mag niet geleid worden door het al dan niet krijgen van subsidies.

Vooral in de trajectbegeleiding is extra personeel een noodzaak. Niemand wil langdurig afhankelijk zijn van het OCMW. Werk betekent zelfstandigheid! De arbeidstrajectbegeleiding moet dus verder uitgebreid worden. Er moeten meer mogelijkheden gecreëerd worden om ook in de privé te kunnen werken, de mensen die in het traject terecht komen, moeten sneller tewerkgesteld kunnen worden.

Dat geldt ook voor jongeren. Veel jongeren verlaten de school vroegtijdig wegens demotivatie, maar vinden vervolgens geen werk. Daar bestaat de Waag voor. Momenteel hebben zij echter niet voldoende capaciteit om alle jonge werklozen te begeleiden naar werk of een zinvolle tijdsinvulling te bieden. Ook voor de Waag is er meer personeel nodig!

Leeflonen, minimumlonen, pensioenen e.a. uitkeringen moeten omhoog! Wie kan er nu nog overleven op 786 euro (leefloon voor alleenstaande) of net geen 1000 euro (minimumloon)? Mensen met chronische ziekten, invaliditeit, psychische problemen of na het uitzitten van een straf hebben geen vooruitzicht op snelle tewerkstelling. De kans is groot dat ze nooit aan werk geraken. Wij betalen zoveel belastingen net om éénieder die pech heeft toch een menswaardig bestaan te kunnen bieden. Momenteel is de dagprijs voor een verblijf in het Woonzorgcentrum 52 Euro. Het maandelijkse pensioen ligt gemiddeld bij 1000 Euro of minder. Je moet dus al goed gespaard hebben om op je oude dag niet in armoede terecht te komen! Wij pleiten ook voor het gebruik van de budgetstandaard bij het bepalen van een toelage! De budgetstandaard is een wetenschappelijke methode om te bepalen wat een gezin nodig heeft.

Ook de wachtlijsten voor woningen, voor psychische ondersteuning, voor kinderdagverblijven, voor centra voor ouderen, zwakbegaafden etc. moeten systematisch afgebouwd worden. Turnhout heeft van alle centrumsteden het hoogst aantal personen in acute nood op een wachtlijst staan! Er zijn dus nog meer dan genoeg jobs die ingevuld moeten worden!

Als je kinderen hebt, moet je erg goed kunnen plannen! Er zijn te weinig opvangcentra voor kinderen van werkende ouders en bovendien zijn deze dan ook nog erg duur. Ook hier willen wij de opleidingen tot onthaalmoeder, kinderverzorging etc. stimuleren zodat er op een termijn van 4 jaar voldoende opvangmogelijkheden bijkomen voor iedereen zijn budget! Hier moet er gediversifieerd worden: ouders met kinderen met een fysieke of psychische handicap moeten in de mogelijkheid gesteld worden hun kinderen bij een aangepaste opvang in te schrijven! En niet iedereen werkt van 9 tot 5, dus moet er opvang zijn voor kinderen van ouders die in ploegen staan! Dit kan georganiseerd worden door de oprichting van een babysitdienst. Tegen een kleine bijdrage kan vanaf 5h00 tot 9h en vanaf 16h tot 23h iemand thuis op uw kind(eren) komen letten, uw kind afhalen of afzetten bij het kinderdagverblijf of de school.

Vaak zien mensen door de bomen het bos niet meer. Waar kan ik voor wat terecht? Er is enorm veel aanwezig, de inwoners weten het echter niet. Daarom moeten er gemeentelijke aanspreekpunten komen. Er moet 1 meldpunt komen waar iedereen terecht kan met vragen ivm sociale diensten, kinderopvang en ouderenzorg. Zij kunnen dan advies geven bij welke instantie men terecht kan om verdergeholpen te worden. Ten tweede moet elke wijk een verantwoordelijke OCMW-medewerker krijgen. Deze doet huisbezoeken en heeft een werkplaats in de buurt waar de buurtbewoners met hun vragen terecht kunnen.

2.10 Groen verdient poen

Sinds de invoering van het betalingssysteem voor huisvuil, neemt zwerfvuil en sluikstorten exponentieel toe. Niet alleen betalen wij nu voor vuilzakken, scheurstroken en het containerpark, ook betalen we voor het ophalen van deze zakken, zwerfvuil etc.

Er moet eens bekeken worden hoe de Stad financieel kan winnen aan afval. Er zijn bvb meer en meer bedrijven die met veel profijt afval herwerken. Een samenwerkingsakkoord zou de kosten voor de Stad al snel kunnen doen dalen. Als de financiële lasten wegvallen voor de Stad, kunnen deze ook wegvallen voor de burgers.

In de plaats van de burger naar het containerpark te laten rijden, laten we het containerpark naar de burger brengen: elke wijk krijgt een (ondergronds) afvalinzamelingsdepot waar de bevolking al dan niet gratis zijn gesorteerd afval kwijt kan. (6) De ophaaldienst hoeft zodoende niet per se van deur tot deur te rijden maar enkel nog de parken zelf te bedienen: een besparing voor het milieu (minder CO2-uitstoot) en de burger! Voor de minder-mobielen hebben we volgende oplossing: zij kunnen Bejaardenzorg of Gezinshulp inschakelen om hun afval weg te laten brengen. Ook kunnen vrijwilligers die voor het OCMW werken hiervoor zorgen. Het uitvoeren van dit plan heeft tijd nodig. We willen in de tussenperiode volgende maatregelen doorvoeren:

 • Groot huisvuil kan afgehaald worden aan huis aan een prijs van € 12,50 per halve m3 in plaats van 50 euro per ophaling met een beperking van 30 stuks .
 • Bovendien stellen wij voor: wie van 1 januari tot en met 30 juni of van 1 juli tot en met 31 december zonder onderbreking leefloon of financiële hulp ontvangt bij het OCMW van Turnhout, krijgt telkens een attest voor 10 gratis vuilniszakken. Met datzelfde attest wordt éénmaal per half jaar het groot huisvuil gratis thuis afgehaald.

Sluikstorten gebeurt vooral in gebieden waar niet veel mensen wonen en de sociale controle dus laag is zoals bvb op de Heizijde en rond industriegebieden. Buurten kunnen gratis witte zakken afhalen om zwerfvuil te verwijderen. Ook kunnen zij een subsidie krijgen wanneer ze hier een actieplan rond indienen. Dit kan ook mondeling bij de Milieudienst die het dan op papier zetten.

Er moeten ook meer vuilbakken voor restafval geplaatst worden bvb aan glasbakken, bushaltes, wandel- en fietspaden... die op regelmatige tijdstippen geledigd worden. De beide kaaien moeten op regelmatige basis gedregd worden zodat de vissen en vogels niet stikken in het afval dat in het kanaal gegooid wordt. Natuurlijk moet er ook campagne gevoerd worden om zwerfvuil en sluikstorten te voorkomen en ontmoedigen.

Bedrijven creëren veel meer afval dan wij en bovendien betalen ze er minder voor! Wij willen hier volgend voorstel lanceren: de verschillende bedrijven concurreren om het beste afvalbeheer. De Stad looft een prijs uit voor de beste genomen maatregelen. Dit is een eenmalige investering voor de Stad maar loont dubbel voor de bedrijven. Ze moeten minder betalen voor de ophaling en verwerking van hun afval en door de verschillende initiatieven te bundelen kunnen alle bedrijven deze gebruiken om eventueel zelfs winst te gaan maken uit hun afval. Ook het afvalbeheer en -afhaling bij handelaars en bedrijven in het centrum moet herbekeken worden.

We zien spijtig genoeg ook dat groenzones rond wijken en sociale woningen te weinig worden onderhouden. Ons voorstel: tijdens de VDAB-opleiding voor tuinontwerper doen de cursisten de heraanleg van deze pandjes. Het onderhoud wordt daarna georganiseerd door een samenwerkingsakkoord tussen de Stadsdiensten en het OCMW.

Het aantal stadstuintjes moet ook toenemen. Mensen kunnen daar hun eigen groenten op biologische manier kweken, weerom driedubbele winst: ze besparen op hun wekelijkse inkopen, ze doen aan fysieke arbeid en leven dus een gezonder leven en elke stadstuintje heeft een opziener die met raad en daad aanwezig is, dus weer iemand met een job! Er is nog plaats voor stadstuintjes in de Diksmuidestraat en het perceel achter het gebouw van de belastingen! De zelfoogsttuin aan de Klein Engeland hoeve is een mooi initiatief, maar te ver uit het centrum gelegen.

En dan heb je nog groene energie. Vaak te duur voor mensen, maar ook daar is een mouw aan te passen. Op regelmatige tijdstippen organiseert de provincie Antwerpen een samenaankoop groene energie. Des te meer inwoners zich inschrijven, des te goedkoper het contract wordt. (7). Het kan in bepaalde gevallen je energiefactuur met 30% doen dalen. Nog beter zou zijn dat de regering eindelijk de superwinst van Electrabel op zijn (allang afgeschreven) kerncentrales gaat belasten en daarmee goedkopere groene stroom financiert.

2.11 Bouw eens gauw

Recht 25: Het recht op onderdak, voedsel, kledij, medische verzorging

Overal in de stad zien we ofwel reclame voor een nieuw bouwproject (Turnova) of zien we ze als paddestoelen uit de grond rijzen...en wij dachten dat het crisis was! Het moet gedaan zijn met de macht die projectontwikkelaars hebben over het Stadsbestuur. Prestigeprojecten als Turnova zorgen meestal niet voor blijvende extra banen, de winkels verhuizen gewoon van de ene straat naar een andere, of ze concurreren elkaar kapot... Om de bouwsector te stimuleren zijn er andere en meer nuttige projecten denkbaar: er is een groot tekort aan sociale woningen in Turnhout.... Prestigeprojecten leggen beslag op de laatste braakliggende zones binnen de ring, ze ontsieren het stadsbeeld met megalomane bouwwerken en ze veroorzaken extra verkeershinder in het centrum. Ze zijn dan ook vooral nuttig voor de vastgoedspeculanten. Verder is er ondertussen aangetoond dat PPS-projecten (Publiek-Private Samenwerking) duurder blijken dan openbare aanbesteding. Turnova en Kazerne Blairon Blok B behoren tot de PPS-projecten in Turnhout.

Een ondergrondse parking hoort hier niet en zeker geen die 100 miljoen euro gaat kosten! We hadden verstaan dat het verkeer uit de stad moet geweerd worden, waarom dan een parking in het centrum? Bovendien gaat parking-en winkelcentrum Le Bon uitbreiden. Daarom willen we dat het Turnova-project een sociaal project wordt. De bouw van sociale woningen met in het midden een park met speeltuintjes. Ondergronds kunnen fietsen gestald worden. Als je toch een auto wil, kan je hier via Autodelen je auto afhalen of achterlaten.

Wat heeft een mens nodig? Eten, drinken, een dak boven zijn/haar hoofd. Gezond eten en drinken moet dus een prioriteit voor de Stad worden. Maar belangrijker nog: betaalbare woningen! In 10 jaar tijd meer dan verdubbelden de huur- en koopprijzen! Te hoge huur- en koopprijzen leiden tot onderconsumptie, dit wil zeggen dat als mensen meer dan 1/3 van hun inkomen moeten afgeven aan huur, zij dit gaan compenseren door minder uit te geven aan luxeproducten, maar ook op voedsel, sanitair etc wordt bespaard. Dat betekent natuurlijk dat er minder gekocht wordt waardoor de bedrijven minder winst en omzet maken en als gevolg daarvan wordt de crisis enkel nog erger. Momenteel geeft 23% van de Turnhoutse bevolking meer dan 30% van zijn/haar inkomen uit aan huur of afbetaling. Dit zijn voornamelijk huurders van appartementen, jonger dan 35, lager opgeleiden en/of niet-Belgen.

Nu zou 15% van de nieuwgebouwde woningen een sociale woonst moeten zijn (binnen projecten met een zekere omvang), toch blijkt de wachtlijst voor een betaalbare woning immens lang te zijn. Op dit moment maken de sociale woningen slechts 7 % uit van het aantal privé-woningen in Turnhout. Mensen moeten soms jaren wachten voor zij een woning krijgen toebedeeld (4 à 5 jaar voor gezinnen, 6 à 7 jaar voor alleenstaanden). (8) Daarom moeten het aantal sociale woningen, seniorenwoningen en kangeroe-woningen snel toenemen. De huur/koopprijzen van deze woningen moeten ook berekend worden op het inkomen en bezittingen van het gezin/de persoon die het koopt/huurt. Verder moeten sociale huurwoningen ook huurwoningen blijven en niet verkocht worden voor snelle winst. Sociale woningen moeten ook voor jongvolwassenen, alleenstaanden en mensen met een beperking een optie zijn! Mantelzorgverstrekking moet zwaar meetellen bij de toewijzing van een seniorenwoning. Alle sociale woonsten en serviceflats moeten in de stijl van passiefhuizen gebouwd of gerenoveerd worden zonder dat de huurprijzen hierdoor omhoog gaan. Het is ook zaak dat er voldoende sociale woonsten zijn met een tuintje zodat de kinderen kunnen buiten spelen zonder gevaar te lopen! Dan moet men ook bekijken dat de diversiteit van de inwoners gerespecteerd wordt. In elke buurt zouden mensen moeten wonen van allerlei afkomsten, religies, studierichtingen...

Nu worden sociale bouwgronden verkocht aan een prijs die 20% lager ligt dan de marktwaarde. Dat is niet voldoende laag gezien de prijzen in 10 jaar tijd verdubbeld zijn.

De projectsubsidies, renteloze renovatieleningen en renteloze leningen voor grondverwerving moeten uitgebreid worden: iedereen die een sociale woning wil bouwen of aankopen moet hier aanspraak op kunnen maken. Ontwikkelaars en/of beleggers in huurwoningen moeten aangetrokken worden. Het “huurders voor huurders-kantoor” moet ondersteund worden en meer bekend gemaakt worden aan de inwoners.

Eigenaars van woningen moeten aangemoedigd worden om te verhuren aan het sociaal verhuurkantoor. Op die manier behoudt de stad een controle over huurprijs en kwaliteit van de huurwoning. De verhuurder is zekerder van huurinkomsten.

Elke investering in de bouw van een sociale woning geeft een dubbele opbrengst: er kunnen meer mensen in de bouw aangeworven worden waardoor de werkloosheid daalt en we houden de koper/huurder uit het schuldenparcours en dus de vaste route naar het OCMW.

Leegstaande panden worden al een tijdje extra belast, zo ook het bezit van een tweede woning. Toch schijnt deze bestraffing weinig vooruitgang gebracht te hebben. Daarom stellen wij het volgende voor: de Stad biedt eigenaars 2 opties aan nadat een woning al langer dan 1 jaar leegstaat: ofwel wordt deze woning aan de Stad verkocht (voorkooprecht) ofwel kan de eigenaar een subsidie van de Stad ontvangen om deze woning te renoveren mits deze dan verhuurd of verkocht wordt aan een sociaal tarief gedurende een periode van min. 10 jaar.

2.12 Sport, spel, ontspanning en cultuur is niet duur

Recht 24: Het recht op rust en vrije tijd

Al jaren hebben we een modern zwembad waar we echter nog bijna niet van hebben kunnen genieten. Om nu alle herstellingskosten te recupereren wil men de toegangstickets duurder maken terwijl reeds een groot deel van ons belastinggeld daaraan besteed is. Wij hebben er toch geen schuld aan dat dit project aan de verkeerde ondernemer werd gegeven, dus waarom zouden wij er dan voor moeten betalen? We eisen dat de verantwoordelijke aansprakelijk gemaakt wordt voor dit fiasco! Waarom werd het zwembad niet op een fundering met palen gezet terwijl dit wel gebeurde bij de omringende gebouwen? Er moet geïnvesteerd worden in een degelijk, ecologisch verwarmd zwembad. Dit is dus een duidelijke 'neen' aan het opdrijven of invoeren van toegangsprijzen. Het zwembad moet zo snel mogelijk definitief geopend worden met een toegangsprijs die dezelfde is als toen het dichtging!

In veel landen heeft een museum 1 dag per week gratis inkom en is het 1 avond per week geopend . Waarom zouden wij dit dan niet doen? We willen toch mensen op de hoogte brengen van zowel ons verleden als onze hedendaagse cultuur, niet? Onze visie is dat iedereen , ook mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen genieten van het cultuuraanbod van de stad. Daarom willen we dat de Warande, de muziek- en kunstacademies... meer gaan luisteren naar het publiek dat ze momenteel niet bereiken en hen vragen hoe ze dit kunnen veranderen. Ze schrijven een stappenplan uit hoe ze van plan zijn de groepen die ze nu niet bereiken naar hun evenementen uit te nodigen. Spijtig genoeg werd de Warande aan de provincie verkocht en zijn ze al volop aan het besparen. Dat kan de PVDA+ niet direct veranderen, daarom moeten we onderhandelingen opstarten met de provincie. Waar willen we naartoe? Op vertoon van je identiteitskaart zou je elke maandag gratis naar de musea en tentoonstellingen in Turnhout kunnen. In de toekomst zou deze gratis dag op een zaterdag of een zondag kunnen vallen, maar we willen eerst zeker zijn hoeveel inkomsten de culturele centra daardoor verliezen en of we dat als Stad kunnen compenseren.

Iedereen mist een initiatief zoals de Vrijdagen! Daarom willen wij deze terug invoeren tijdens de zomerperiode. Niets leuker dan op vrijdag samen met je stadsgenoten een babbel, knabbel en een dansje te wagen!

Voor degenen die graag door de stad wandelen en om het buurtgevoel terug te stimuleren moeten zitbanken bijgezet worden. Zo kunnen de voetgangers, de kinderen en jongeren, de senioren hun plaats in de stad opnieuw innemen en wordt een gevoel van warmte en rust opgewekt.

Door het toegenomen verkeer en het onveiligheidsgevoel zijn ouders bang hun kinderen ook maar even alleen te laten. Toch willen kleine kinderen niet liever dan samen spelen. Het is ook cruciaal voor hen: het leert hen omgaan met hun leeftijdsgenoten en natuurlijk krijgen ze de oh zo noodzakelijkse dagelijkse beweging. Daarom moeten sportpleinen en speelterreinen toezicht krijgen. Ook moeten ze aangepast worden zodat kinderen met een beperking ook kunnen meespelen! Faciliteiten moeten uitgebreid worden. Er moeten zowel pleintjes zijn voor de allerkleinsten als voor de jongeren om te kunnen skaten, basketten, voetballen...Hier komt sociale tewerkstelling ons tegemoet. De stadsdienst, het OCMW in samenwerking met de Speelpleinwerking en de buurtwerking zorgen ervoor dat er (van 15h tot 20h) constant toezicht is en zorgen dat er voldoende faciliteiten aanwezig zijn.

We zien ook dat meer en meer mensen nood hebben aan tips & tricks voor een gezondere levensstijl, fysiek en psychisch. Hoe beter dit aanpakken dan door gezond bewegen en eten en een praatje kunnen maken met een zorgverlener? Als het van ons afhangt, gaat Stad Turnhout hierbij samenwerken met de verschillende ziekenfondsen, huisartsen en diëtisten om hun initiatieven te promoten, subsidiëren en/of uit te breiden. Een voorschrift van de huisarts of een diëtist kan ervoor zorgen dat men gratis aan de workshops mag deelnemen.

En nu we het over onze vrijetijd hebben: wat zouden we doen zonder de liefde van onze huisdieren? Toch zorgen diezelfde huisdieren vaak voor frustraties bij de buren. Daarom willen we een Schepen voor dierenwelzijn aanstellen. Deze persoon en zijn team werken aan meer hondenuitlaatzones, klachtenbehandeling bij overlast of als er sprake is van dierenmishandeling en alle andere suggesties die burgers indienen. Het zwerfkattenproject zou dan natuurlijk ook onder de bevoegdheid van deze Schepen vallen!

De tijd dat kinderen en jongeren geen inbreng mochten hebben in onze maatschappij is gelukkig al lang voorbij. Zoals bij zoveel goede dingen blijven er steeds verbeterpunten. Dit zijn onze voorstellen:

 • De gemeente moet de initiatieven genomen door privé-instellingen zoals Arctos, Akira etc. en jongeren actief (blijven) ondersteunen, enerzijds financieel, anderzijds echter ook door (allochtone, holebi's, met een handicap..) jongeren zelfredzaamheid aan te leren (oprichten VZW, omgaan met geld...)
 • Speelpleinen moeten ruimer bekeken worden. Laat er ons buurtpleinen van maken waar de gepensioneerden op een bankje een praatje kunnen maken, de allerkleinsten kunnen spelen, de jongeren kunnen hangen en de werkende mens even kan uitblazen. Als we dit nog breder maken zien we in de toekomst buurtcentra verschijnen waar de wijkagent en sociale instellingen bereikbaar zijn, waar je zowel een binnen- als een buitenruimte hebt waar je kan vergaderen, spelen, optredens en exposities organiseren of zelf je eigen bandje kan vormen... En dat in lokalen die door de gemeente worden verstrekt. Dat alles moet natuurlijk beheerd worden en daar willen we kunnen rekenen op gedeelde verantwoordelijkheid van de buurtinwoners zelf en vertegenwoordigers van de gemeente. Nu ontstaat er nog te vaak wrevel over de verschillende belangen en worden speelpleintjes wegens overlast gesloten. Als de verantwoordelijkheid voor een deel wordt gedragen door de buurt zelf, kunnen we zulke spijtige gebeurtenissen in de toekomst vermijden. Daar wijk en gemeente hier hand in hand gaan, verwachten we ook dat de verschillende wijken ook hun recht op inspraak willen gebruiken om samen aan onze stad te bouwen en dus aan een gezamenlijke visie willen werken en aan een eerlijke financiering. Stad en wijk zouden moeten samenwerken aan een contract dat uiteenzet waar men dient aan te werken om subsidies te bekomen.
 • Er moet een betere communicatie ontstaan tussen jongere en beleid. In principe kunnen de jongeren via animatoren, straathoekwerkers..., via de website van de Stad of via de Jeugdraad hun inzichten en adviezen formuleren. In de werkelijkheid worden er op die manier veel te weinig jongeren bereikt. De Jeugdraad zou uitgebreid moeten worden met jongerenadviseurs en jongeren uit de verschillende wijken (dit zou via de verschillende buurtcentra kunnen ontstaan) die dan rechtstreeks aan de gemeenteraad kunnen rapporteren. Ook moet er met de jongeren gewerkt worden rond het opzetten van een website die door de jongeren zelf als forum kan benut worden.
 • Elke sector moet doordrongen zijn van de noodzaak om bij elke beslissing de vraag te stellen of deze beslissing gedragen wordt door alle lagen van de bevolking. Een op te volgen voorbeeld is het project 'Kind- en Tienerweefsel' waar de ruimte vanuit het perspectief van het kind of tiener bekeken wordt en verbeterd wordt. De belangen van kinderen en tieners zou in alle sectoren verweven moeten worden!
 • Dankzij het Open Stadium krijgen meer jongeren de kans om sport te beoefenen. Het is echter erg belangrijk is om voor continuïteit te zorgen en dat jongeren de kans krijgen om zich te integreren in de bestaande ploegen. Integratie is niet altijd simpel. Daarom pleiten we om met allochtone jongeren te overleggen wat zij zelf al hebben georganiseerd of willen opzetten en vervolgens hen te helpen deze in VZW-vorm te gieten.
 • Jaarlijks komen steeds meer kinderen bij de Speelpleinwerking bij. Het aantal animatoren neemt echter niet toe. Nu hebben maar 3 wijken een animator terwijl er 11 wijken zijn. Ook wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Daarom moet het team uitgebreid worden zodat zij samen met de buurtcentra tot een betere werking kunnen komen. Via sociale tewerkstelling kunnen ook speelpleincoaches aangesteld worden die bijdragen aan een toenemend veiligheidsgevoel zonder te restrictief te zijn naar de jongere toe. Een website waar het aanbod en vraag van vrijwilligers gebundeld wordt, zou al veel noden kunnen lenigen.
 • het recht tot hangen. Wist je dat dit recht opgenomen is in het UGP (Uniform Gemeentelijk Politiereglement)? Er wordt geklaagd over deze 'hangjongeren'...terwijl dit toch een normaal fenomeen is! Niet elke jongere gedijt achter zijn computer. We willen daarom een campagne starten die een betere dialoog tussen volwassene en jongere bevordert waardoor er begrip ontstaat voor elkaars noden.
 • Al lang vraagt de jeugd een indoor skatehal en een betonnen park. De plaats hiervoor is er. De financiën niet. Daarom stellen we voor dat JH de Wollewei hier in samenwerkt en de subsidies die ze ontvangen voor 'De Wollewei ontvangt.." in te zetten voor de bouw van het skatepark.
 • De fuifzaal van de Warande moet aan alle jongeren (ook die met een handicap, holebi, allochtoon...) iets te bieden hebben aan een betaalbare prijs.

3 Links en voetnoten

 1. Marxistische studies 97-2012 p. 31
 2. http://old.turnhout.be/index.php?pageid=706&site=43
 3. http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2011_trim4/comp_prov_pz_gem_antwerpen_nl.php#arr03
 4. Omdat ze sinds begin de jaren 1980 niet meer in rekening gebracht worden voor de berekening van de personenbelasting. Toen werd de vrijstellende roerende voorheffing ingevoerd op deze inkomsten.
 5. http://www.dewereldmorgen.be/blogs/hans/2012/01/27/de-rekening-van-de-banken-als-inzet-van-actie
 6. http://www.almere.nl/leven_en_werken/milieu_en_beheer/content/_rp_kolom1-1_elementId/1_2715338
 7. http://samengaanwegroener.ichoosr.com/Energie/index.rails?actionId=223
 8. http://www.arkwonen.be/documentatie
Tags: 
programma